Stillborn


Blind me, erased what was
Stillborn I have become
The feelings I once felt are now dead and gone
I've waited here for you for so very long

So empty, just a shell of a man
Stillborn, this I understand
The feelings I once felt are now dead and gone
I've waited here for you for so very long

I've waited here for you so long
I've waited here for you
For you

The feelings I once felt are now dead and gone
I've waited here for you for so very long
I've waited here for you so long
I've waited here for you so long
I've waited here for you so long
I've waited here for you
For youCaptcha
Liedje Black Label Society Stillborn is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stillbornmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Black Label Society Stillborn downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stillborn in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.