Beauty Of Suffering


you and i - forever in darkness
you are my queen of forbidden pleasures
i need your body - your blood and bones
i want your fear - i trink your tears

i am the master of darkness
i'll take you to my kingdom of flesh
you can trust me 'cause i will show you
the beauty of suffering

come into my kingdom - come into my world

your pale sweet body put's fire in my vains
i can smell your blood - i can smell your lust
tonight is my night - the night without shadows
we have nothing to hide we celebrate our pleasuresCaptcha
Liedje Blut Engel Beauty Of Suffering is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Beauty Of Sufferingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blut Engel Beauty Of Suffering downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Beauty Of Suffering in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.