The Drum


Love comes, beats on drums
And the people sing
Anything, any song will do

Love dies, lover cries
And crawls away
Nothing to say to you

[CHORUS]

All it is is all
All it is is all
I think I hear the drum
Boom ba boom ba boom
Boom ba boom ba boom
Your turn to dance will come

Love comes, beats on drums
And your hopes arise
Open your eyes and see

Hearts beat
Love was sweet
And played our song
Now you belong to me

[Repeat CHORUS]

Oh, love comes, beats on drums
And the people will sing
I think I hear the drum

Oh, love comes, beats on drums
And the people will sing
Your turn to dance will come

Love comes, beats on drums
And the people will singCaptcha
Liedje Bobby Sherman The Drum is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Drummits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bobby Sherman The Drum downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Drum in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.