Ordinary Man


Cast away, all the enemies of yesterday
To alleviate, all the memories that come our way
There's a better life, now you know that I am on your side
Your beady eyes, burn a hole right through the back of mine
I am out of time

I'm an ordinary man
Like everybody else
Just a common counterfeit
I'm an ordinary man

Hesitate, while the world is just a step away
To recreate, all the innocence that time can take
I am wide awake

I'm an ordinary man
Like everybody else
Just a common counterfeit
I'm an ordinary man

I'm an ordinary man
Like everybody else
Just a common counterfeit
I'm an ordinary man

I'm an ordinary manCaptcha
Liedje Breaking Benjamin Ordinary Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ordinary Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Breaking Benjamin Ordinary Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ordinary Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.