Demons


If you become a nobody
Lying to your family
Who would you be?

And life has gone into reverse
Re-living every hurt
Along the way

(ohhhhhh)

Everything that you fear
Is calling you and drawing near
Search my world but I can't find you
You standing there but I can't touch you
Try to talk but the words are just not there
I can feel a sense of danger
You stare at me like I'm a stranger
Paralysed and you don't seem to care
The demons in my dreams

Wake me up and lets go, yeah
I'm about to explode, yeeeeeahCaptcha
Liedje Brian McFadden Demons is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Demonsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Brian McFadden Demons downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Demons in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.