Surf's Up


(Pepsi Commercial)

Taste that beats the others cold
Pepsi pours it on
Pepsi's got that special taste created for the gold
The cold turns on that Pepsi drive
Makes Pepsi Cola come alive
Taste that beats the others cold
Pepsi pours it onCaptcha
Liedje Britney Spears Surf's Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Surf's Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Britney Spears Surf's Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Surf's Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.