Ten Out Of Ten


Brick walls and windows
reflect in the light,
Fabric so limp hiding the night
People almost families
Building their nests,
God knows it?s perfect,
ten out of ten

Concrete views and vistas
lining the sky
Washing so grey hung out to dry
Families almost happy
learning their lines,
From crib to cradle,
Ten out of ten

Ten out of ten
over and over again
Back to the future
back to the end

Tent poles and canvas
concealing the grass
Modern fakers walking on glass
New generation they never pretend
Well done children,
Ten out of ten

Ten out of ten
over and over again
Back to the future
back to the end

Overloaded arks suitable for rain
Animals with doubles
biblical but strange
It?s home on the range

Ten out of ten
over and over again
Back to the future
Ten out of ten
over and over again
Ten out of ten
over and over again
Back to the future
back to the endCaptcha
Liedje Bros Ten Out Of Ten is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ten Out Of Tenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bros Ten Out Of Ten downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ten Out Of Ten in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.