Folk Song


How will I find you O my love
In the darkness of day
I will look in glass forests
Where electric fish play
How will I see you when I find you
In the brightness of light
I will see you on the silver train
That people call night

How will I know you when I see you
In the bareness of spring
I will know you by starlight
Where the road's echoes sing

How will I love you when i know you
In the greyness of mist
I will love you forever
Where sadness hass kisses

Walking by the sea
See the names floating by
Trying to find each other's
Trails in the skyCaptcha
Liedje Bruce Low Folk Song is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Folk Songmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bruce Low Folk Song downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Folk Song in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.