Six Month Face


you spoke so loud
another know it all
another six month face
inside you're dead
slowly shed your skin
convictions fade
another six month face
inside you're dead
so many times, i've heard this all before
another six month face washes awayCaptcha
Liedje Buried Alive Six Month Face is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Six Month Facemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Buried Alive Six Month Face downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Six Month Face in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.