Stardust


Sometimes I wonder why I spend
The lonely night dreaming of a song;
The melody haunts my reverie
And I am once again with you
That was long ago,
When each kiss was an inspiration;
Now you were in my arms,
And my consolation
Is in the stardust of a song,
Beside a garden wall,
When the stars are bright
You are in my arms;
The little nightengale sings his fairytale
Of paradise where roses grew,
Though I dream in vain
In my heart it will remain
My stardust melody,
The memory of love's refrain
When I'm all alone
And thought I was with you,
I get so lonesome, honey, just for you,
I love to hear you sing that songCaptcha
Liedje Cab Calloway Stardust is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stardustmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cab Calloway Stardust downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stardust in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.