She Is Here


Gifts of silver and coal
Cold front moving like a snail
Crisp skin, broken legs, "she's here"
You've killed summer, lady luck is a fucking whore
Made in Mississippi , play me your blues old man
Tinted red sunglasses are your best friend
Stained green sheets are Benedict Arnold, "she's here"
I love those moments , still yet hostile
Arctic season, slow yet fierceCaptcha
Liedje Cable She Is Here is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied She Is Heremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cable She Is Here downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje She Is Here in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.