Speed Of Sound


am i but a coward walking down the yellow brick road
where's my megaphone
am i but a scare-a-crow running from the seed that i've sown
where's my megaphone
truth moves at the speed of sound
am i but a mirror flattering the fairest of them all
where's my megaphone
am i but a princess wearing a disguise to the ball
where's my megaphone
truth moves at the speed of soundCaptcha
Liedje Cadet Speed Of Sound is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Speed Of Soundmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cadet Speed Of Sound downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Speed Of Sound in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.