Meanwhile Rick James


Disempowered
The scattering flock
Dances in a fever
At the Castle Rock

Dust devils cypress
Ripening fruit
Ascending quick
Into the authors bathroom

Fon, Jo and Tootsie
Are out on a wire
Mans tooth junkies(?)
All full of desire

Meanwhile Rick James takes her new

And there's nothing I can do

Meanwhile Rick James takes her new

And there's nothing I can do

And there's nothing I can say to you

I've got a lot of work to do
I guess I'll leave it up to you

Uninvited
We'll stay if we want
Searching through your closets
For your grandfathers gun

We were swimming your kidney,
Kidney shaped pool
Scratching at the bottom
For another clue, yeah

Fon, Jo and Tootsie
Are out on a wire
Mans tooth junkies(?)
All full of desire

Meanwhile Rick James takes her new

And there's nothing I can do

Meanwhile Rick James takes her new

And there's nothing I can do

And there's nothing I can say to you

And there's nothing I can do

And there's nothing I can say to you

I've got a lot of work to do

I guess I'll leave it up to youCaptcha
Liedje Cake Meanwhile Rick James is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Meanwhile Rick Jamesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cake Meanwhile Rick James downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Meanwhile Rick James in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.