Stupid Fool


All good things have come to end
Plans and things you'd once defend
Time has pushed that bridge too far
Tenderness I have no more

Now that I have nothing
I realise that everything ends
Now that I have nothing
I realise what a stupid fool I've been

Seas of tears won't help me now
Bitter lips have done me proud
All my lies have had their day
For my tongue I now must pay

Now that I have nothing
I realise that everything ends
Now that I have nothing
I realise what a stupid fool I've been

Now that I have nothing
I realise that everything ends
Now that I have nothing
I realise what a stupid fool I've been

And now that I have nothing
I realise that everything ends
Now that I have nothing
I realise what a stupid fool I've been

What a stupid fool I've beenCaptcha
Liedje Cathy Dennis Stupid Fool is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stupid Foolmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cathy Dennis Stupid Fool downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stupid Fool in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.