Bee In My Bonnet


I got a bee in my bonnet
Got a chip on my shoulder
I got a hole in my shoe
And my toes are getting colder
I got ants in my pants
I got fries in my thighs
I got a bone in my nose
I got frit in my ass

I got a bee in my bonnet
Got a chip on my shoulder

I got a flee in my ear
I wear my heart on my sleeve
I got a ticket for the train
And I'm ready to leave
I got a rockin' pneumonia
and the boogie woogie flu
I got the palpations
All because of you

I got a bee in my bonnet
Got a chip on my shoulder

I'm burning, with love

I got my fish on the line
I got my hand in the water
I know right from wrong
So I do what I oughta

I laugh in the day
I cry in the night
Woo hoo baby
Gonna be alright

I got a bee in my bonnet
Got a chip on my shoulder
I got a bee in my bonnet
Got a chip on my shoulderCaptcha
Liedje C.c.r. Bee In My Bonnet is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bee In My Bonnetmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje C.c.r. Bee In My Bonnet downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bee In My Bonnet in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.