One Wish


If I had one wish
I'd make us drift away far from this place
And you know better than me that I like it my way
Since the circumstance is weak,
I know that you are swallowing your pride
When you look at me

All I'm trying to say
Is that whatever you do it's okay
Baby I'll stay

I am not a fool
And it comes straight down to your p's and q's
And mister I think you have me all wrong
'Cause at the end of every day
I like to lay my head your way
And listen to your heart sing

All I'm trying to say
Is that whatever you do it's okay
'Cause baby I'll stay with you
I'll stay with youCaptcha
Liedje Christina Perri One Wish is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied One Wishmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Christina Perri One Wish downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje One Wish in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.