St Louis Blues


I hate to see that evening sun go down
I hate to see that evening sun go down
'Cause the woman I'm loving, she has left this town

If I'm feeling tomorrow just like I feel today
If I'm feeling tomorrow just like I feel today
I'm gonna pack my bags and make a getaway

St Louis woman without your diamond ring
If you didn't have good looks, you wouldn't mean a thing
If it was not for powder and your super hair
Without the man who loves you, you wouldn't get nowhere ?nowhere

I got the St Louis blues, blue as I can be
I got the St Louis blues, blue as I can be
You know I love you, but you don't care for me

I got the St Louis blues, blue as I can be
I got the St Louis blues, blue as I can be
You know I love you, but you don't care for me
I got the St Louis blues, blue as I can beCaptcha
Liedje Chuck Berry St Louis Blues is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied St Louis Bluesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Chuck Berry St Louis Blues downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje St Louis Blues in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.