Chasm


LOST AMONG THE RECESSES OF THE UNDEFINED
ETHEREAL PSYCHOTIC HAZE
SEEMINGLY ENDLESS IS THE FALL - NO STABLE MEMORIES TO RECALL
(YOU CAME AND TOOK THE REST OF THEM ALL)
NO SURE WARNING EVER HEARD
"YOU ARE FRAGILE"
WHEN YOU EXPECT THE PAIN - NOTHING MORE TO ASCERTAIN
WHEN YOU RESPECT THE LIE - DEADLY CHASM OPENED WIDE
VICTIM OF THE KILLERS SEETHING IN THE DEEPEST MIND
EVER EXISTING OUT OF PHASE
STEADILY FALLING OUT OF LINE - NO TRACE OF LIVING LEFT TO FIND
( YOU CAME TO MAKE ME ONE OF YOUR KIND )
don't leave me here
please don't leave me here
gave me so much to fear
you've left me with such pretty scarsCaptcha
Liedje Circle Of Dust Chasm is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Chasmmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Circle Of Dust Chasm downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Chasm in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.