Parasite


Open mouth doth speak talking for me
Empty heart doth beat bonding with me
Stolen lungs do breathe breathing for me
Hollow eyes do see looking for me

Parasite

Open mouth doth speak talking for me
Empty heart doth beat bonding for me
Stolen lungs do breathe breathing for me
Hollow eyes do see looking for me
Broken body falls worshipping me

ParasiteCaptcha
Liedje Circle Of Dust Parasite is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Parasitemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Circle Of Dust Parasite downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Parasite in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.