Clock


clock tick tick tick, tick tock, tick tock
wicked mind you hold the hour
but my mind it holds the power
clock tick tick tick
where did the time go?
what do i have to show?
watching the time fly (go by)
watching the time fly
clock - it counts my fears
my time goes by so slow
my clock goes by so slow
come closer you can do better
you can do better than me
it counts my fearsCaptcha
Liedje Coal Chamber Clock is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Clockmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Coal Chamber Clock downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Clock in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.