Oddity


this is the way it's got to be
crawl beneath this filthy ground
and underneath this dirty ground
i crawl beneath this filthy ground
and underneath these dirty leaves
seems to me to be the insanity
it seems to me i've become the oddity
it seems to me i need some identity
seems to me i've become the oddity
keep this high now keep this high
said i better
keep this high now keep this high
said i better
keep this high now keep this high
said i better
keep this high now keep this high
this is the way it's got to be

no fear, so depraved, breakCaptcha
Liedje Coal Chamber Oddity is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Odditymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Coal Chamber Oddity downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Oddity in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.