Midnight


In the darkness before the dawn
In the swirling of this storm
When I'm rolling with the punches
And hope is gone
Leave a light, a light on

Millions of miles from home
In the swirling, swimming on
When I'm rolling with the thunder
But bleed from thorns
Leave a light, a light on

Leave a light, a light on

In the darkness before the dawn
In the darkness before the dawn
Leave a light, a light on
Leave a light, a light onCaptcha
Liedje Coldplay Midnight is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Midnightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Coldplay Midnight downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Midnight in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.