Once A Day


When you found somebody new I thought I never would
Forget you for I thought then I never could
But time has taken all the pains away until now I'm down to hurtin' once a day
Once a day all day long and once a night from dusk till dawn
The only time I wish you weren't gone is once a day every day all day long
[ steel ]
I'm so glad that I'm not like a girl I knew one time
She lost the one she loved then slowly lost her mind
She sat around and cried her life away lucky me I'm only crying once a day
Once a day all day long
Once a day every day all day longCaptcha
Liedje Connie Smith Once A Day is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Once A Daymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Connie Smith Once A Day downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Once A Day in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.