Staying Alive


I?ve decided tonight I?m staying alive just kicking & screaming
Blood boiling & steaming
There are things far too dark to comprehend
Sleep on it one more night my sad old friend

Doo do doo do doo do doo do

The worst is overCaptcha
Liedje Cursive Staying Alive is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Staying Alivemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cursive Staying Alive downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Staying Alive in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.