Breathe


I brought you something close to me,
Left for something you see though your here
You haunt my dreams
There's nothing to do but believe,
Just Believe
Just Breathe

Another day, just believe,
Another day, just breathe
Another day, just believe,
Another day Just breathe

I'm used to it by now
Another day, just believe
Just breathe Just believe
Just breathe
Lying in my bed,
Another day, staring at the ceiling

Just breathe Another day
Another day, just believe
Another day
I'm used to it by now
I'm used to it by now
Just breathe Just believe
Just breathe Just believe
Just believe Just breathe
Just believe
Another day, just believe
Another day
Another day, just believe,
Another day, just breathe,
Another day (I do believe)
Another day(so hard to breathe)
Another day(not so hard to believe)
Another day Another dayCaptcha
Liedje D'Sound Breathe is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Breathemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje D'Sound Breathe downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Breathe in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.