My Way Of Life


Standing on the road walking down the highway
Ain't going nowhere but that's my way of life

I never had a lot of ambition but I always made my own way
By turnin' a couple of jobs in some ladies' backyard I averaged about a dollar a day
I wake up early each morning and before I started on my way
I get some cogarettes and a couple of cups of coffee sweepin' the local city cafe
Standing on the road walking down the highway

I've never had no one to love me never've girl to call my own
I never would take a chance or fool with romance I guess I'm too used to being alone
Nobody wants a drifter and I gotta keep moving on
There's nothing to tie me down when I wanna leave town
Nobody to miss me when I'm gone
Standing on the road walking down the highwayCaptcha
Liedje Dave Dudley My Way Of Life is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied My Way Of Lifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dave Dudley My Way Of Life downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje My Way Of Life in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.