I'll Always Love You


Day after day I'll always love you
Where just to say I'll always love you
Dear one, your nearness is my treasure
Dear one, your kiss is rich as wine
And it's mine, yes it's mine the wonder of you
Yours, love is yours, because I love you
To you I give my heart so madly madly beating
With every beat repeating I'll always love you so

And it's mine, yes it's mine the wonder of you
Yours, love is yours, because I love you
To you I give my heart so madly madly beating
With every beat repeating I'll always love you soCaptcha
Liedje Dean Martin I'll Always Love You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I'll Always Love Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dean Martin I'll Always Love You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I'll Always Love You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.