Give Myself Away


Whatever the cost
Whatever it takes
I give You my life
So take it away
For all of Your suffering
For Your sacrifice
Receive Your reward and take my whole life
Receive Your reward and take my whole life
I give myself away to You
So send me
Use me
Do everything that You want to do
I give my all my everything
So all the earth will see that Jesus
You're King of the World
I give myself away
I give myself away
I give myself away to YouCaptcha
Liedje Desperation Band Give Myself Away is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Give Myself Awaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Desperation Band Give Myself Away downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Give Myself Away in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.