Infernalism


Forces swirling
Channel the essence
Forces chaotic
Inhabit the astral plane

Ritual energies
Focus the entity
Ritual mastery
The hidden knowledge revealed

Navigate time and space
Dimensional transcendence
Infinity inhuman key
Unlock consciousness supreme!!

Transcende through the
Spheres of existence
Expand across
Infernalistic thoughts

Advance elevate
Celestial hierarchy
Advance ascension
Beyond mortal capacity

Summon the elements
The un-nameable power
center of the universe
Spawned from the stars

Summon the elements
The un-nameable power
Center of the universe
Child of the Gods!!Captcha
Liedje Diabolic Infernalism is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Infernalismmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Diabolic Infernalism downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Infernalism in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.