Bookends


she on the left, he on the right
they sit in their living room
stare at the fire, sparks up the flu
escape to the night, bedtime soon

and sure there's plenty to talk about
but there ain't much to say
god's on the mantlepiece
and what's he got to do with all of this anyway

and the silence here is written
it's the holiest you've ever seen
these two just bookends
to the spaces in between

they say they can talk about anything
unlike so many others they know
three out of five end in divorce
a matter of course, they read it was so
they read it was so

she closes the book, he puts out the fire
she turns down the bed, coming dear
they lie in the dark listening to
whispering voices in the downstairs room
hey

she on the left, he on the right
sparks up the flu, escape to the night
she on the left, he on the right
sparks up the flu, escape to the nightCaptcha
Liedje Eddie From Ohio Bookends is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bookendsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eddie From Ohio Bookends downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bookends in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.