Fading Away


Standing there on her own
hiding her face from the crowd
"oh god what kind of a world this is"
So many scars that hurts
scars that never faded
a sweet caress she softly miss
Fading away
in the darkest hour
like a withering flower
Fading away
in the darkest night
she?s a shade of hear youth
Standing there in the dark
all is real but still unseen
she looks around with a sign of grief
She needs someone who cares
someone who listens to
those words of disbelief
Fading away
in the darkest hour
like a withering flower
Fading away
in the darkest night
she?s a shade of hear youth
"Take these broken wings of mine
and teach me how to live my life"
Fading awayCaptcha
Liedje Elegant Machinery Fading Away is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Fading Awaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Elegant Machinery Fading Away downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fading Away in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.