Just Pretend


And I'll come flying to you oh yes
All the crying is true
Oh I will hold you and love you again
But until then well just pretend

Oh, it's funny but I can't recall the things
We said or why you're crying
But now I know it was wrong to go
I belong here by your sideCaptcha
Liedje Elvis Presley Just Pretend is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Just Pretendmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Elvis Presley Just Pretend downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Just Pretend in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.