Im Not Afraid


I didn't want a second chance
now that's exactly where I am
back where I didn't want to be
back where I knew you'd find me out

I've never been afraid of you
I never will admit the truth
I know there's something I can do

I'm not afraid to face myself
but is it me or something else?
makes me exactly what I am
that's something I will always doubt

I've never been afraid of you
I never will admit the truth
I know there's something I can doCaptcha
Liedje Face To Face Im Not Afraid is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Im Not Afraidmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Face To Face Im Not Afraid downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Im Not Afraid in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.