Puppet On Strings


drift out into a distant place
crawl back towards a steady base
and make a frame, in which you can play your final game

can you make sure that where I've been will fade
far away from every space that I create

don't stop until you made your wings
fly far away from the puppet on strings

take me to where I can let go of what I feel deep inside
'cause I'm not who I am
let me choose which way I want to go

make way, watch out, get away
I'm not using a brake
'till i find my place
'till i find my perfect placeCaptcha
Liedje Face Tomorrow Puppet On Strings is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Puppet On Stringsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Face Tomorrow Puppet On Strings downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Puppet On Strings in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.