Leave


Can you read my mind?
Can you read my mind?
Ooooooohh......
Can you see my world?
Can you come and tear it all apart?
Ooooooooohh....

I can't leave you there.
I can't leave you there.
With you in my mind
I can't leave you there

Can you see the stars?
Can you see your face up in the sky?
Ooooooohhh.....
Can you play tonight?
Can you come and make wrong
What is right?
Oooohhhh....

I can't leave you there.
I can't leave you there.
With you in my mind
I can't leave you there

Oooooh.....Captcha
Liedje Flying Blind Leave is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Leavemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Flying Blind Leave downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Leave in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.