Gas Chamber


gas chamber, there's a light
stay at home, don't feel right
in my room, all the time,
trapped inside this twisted mind

gas chamber, cannot breathe
time for lunch, cannot leave
in my room, all the time,
trapped inside this fucking mind

no action no, no
no action gas chamber
oh, no
no actionCaptcha
Liedje Foo Fighters Gas Chamber is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Gas Chambermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Foo Fighters Gas Chamber downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Gas Chamber in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.