Lay Me Down


I will write you letters that
Explain the way I'm thinking now
I, I will return to you
What I have taken long before
I, I will return again
When it gets dark and day is done

And lay me down
In the hallowed ground
Down by your side I will stay
So lay me down

And if you wanna stay with me
Then let me know before it's light
I, I will recoil myself
Into the black and darkest night

And lay me down
In the hallowed ground
Where my father waits I will stay
So lay me down

And lay me down
In the hallowed ground
Down by your side I will stay
So lay me downCaptcha
Liedje Frames Lay Me Down is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lay Me Downmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Frames Lay Me Down downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lay Me Down in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.