Should I Stay


here I am, waiting for a sign, I never seem to know
if you want me in your life, where do I stand
I just don't know
I never feel I know you
'cause you blow hot and you blow cold, it seems I've grown attached
though we're not the perfect match
I just can't explain
(chorus: should I stay
should I go
could I ever really stand to let you go
can you now find the right words to say
that maybe I'm getting in your way)
I feel your warmth, got me wanting more, you've left the door half open
I'm in two minds to explore, but then again
am I being honest, being truthful to myself, can I see my life without you
could I be with someone else
it seems I've grown attached, though we're not the perfect match
I just can't explain
(chorus: should I stay, should I go, could I ever really stand to let you go
can you not find the right words to say
that maybe I'm getting in your way)
should I stay, should I go
I really think it's time that you should let me know, can you not find the right words to say
that maybe I'm getting in your way)
it seems I've grown attached
though we're not the perfect match
(chorus)Captcha
Liedje Gabrielle Should I Stay is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Should I Staymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gabrielle Should I Stay downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Should I Stay in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.