Blind


Tear drops of sorrow beating down upon my chest
For never knowing the true meaning of success
Genius and a rebel are the ways that you're perceived
But how can anyone be so utterly deceived

How could I have been so blind all this time?
Now that all the scales have fallen from my eye
How could I have been so blind?

Words full of knowledge, lacking wisdom were just lies
Actions representing the very things that you despise
Self-deception fills you in the final hour
Holding back the wall of fear that threatens to devour

You tried to take me to an evil place
But I slipped right through your human hands

Lack of repentance was the reoccuring clue
History of contention points the finger back at youCaptcha
Liedje Galactic Cowboys Blind is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Blindmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Galactic Cowboys Blind downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Blind in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.