Morning Sky


Don't hide your heart behind the wall
Don't walk alone in grey and dark nights
Look to the sky and you'll be allright
There is a sun for you to shine
Lookat yourself, what do you see?
A childhood fear to be alone, maybe a heart
Without a home, but someone's waiting there for you

Morning sky let me touch your golden sunlight
Let me dream away the dark night, let me ride
Your silver cloud, morningsky promise me you
Live tomorrow push away my pain and sorrow
In God's golden morning sky

Be like a river wide and strong, don't be afraid
To trust a friend, so let your life be like a song
Sing with a feeling in your heart

Morning sky let me touch golden sunlightCaptcha
Liedje George Baker Morning Sky is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Morning Skymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje George Baker Morning Sky downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Morning Sky in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.