Alone Again


The past few years have been so trying
Between the drugs and the drinking and the touring
In my eyes I'm stabilized, and all I need is you
Someone who understands
I know you now
The shortest yet and we just met
I thought that you'd be different then again
You came on strange but still the same as what I know
I try and try and then I'm alone again
Now my life's become a challenge
And all my confidence has been decreased profoundly
In my mind I've realized I'm stuck on a worthless hill
With someone who understandsCaptcha
Liedje God Lives Underwater Alone Again is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Alone Againmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje God Lives Underwater Alone Again downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Alone Again in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.