Steps


When I beat my head against the wall of convention
the blood I taste is everyone's
I fought a battle thought unpopular
for stakes nobody seems to see
nobody sees but me

one step forward
two steps back
come on and try me

my pain is the pain of children
my heart is burning with their shame
when mother cries all day
I'll wipe those tears away
you can't grow up healthy in a house of

for every father holding back the angry fire until five
when it festers on the drive
his boss has shamed him to tears
he should "take it like a man" but he never had a man to tell himCaptcha
Liedje Good Riddance Steps is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stepsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Good Riddance Steps downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Steps in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.