Weight Of The World


And what about the times you did your best
to assuage my troubled soul
what happened to me
what happened to you
what was it that you said would see us through
I want to know how to feel something real
and I will try no more to run
all this pressure getting closer
and it seems like I've been here before

time on my hands
weight of the world
laid bare my soul
as I lose control

run away
you can retrace those steps and find your way once more
I'll wait
believe in yourself as the cruel world closes in
take my hand
I'll be a friend for you this weight you bare alone
one day
the light I know will illuminate your heartCaptcha
Liedje Good Riddance Weight Of The World is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Weight Of The Worldmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Good Riddance Weight Of The World downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Weight Of The World in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.