Songtekst van Graham Coxon: A Day Is Far Too Long

A Day Is Far Too Long


On sticks and sand, lost my money, lost my hands
Blood on my brain, too much salt in my veins
And I thought pain was clean
And I thought hearts were strong
But bones aren't sticks anymore
And a day is far too long

So many days never needing any grace
Live for kicks and danger, there'd be beauty any way

And I thought pain was clean
And I thought hearts were strong
But bones aren't sticks anymore
And a day is far too long

And a day is far too long
And a day is far too longCaptcha
Liedje Graham Coxon A Day Is Far Too Long is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Day Is Far Too Longmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Graham Coxon A Day Is Far Too Long downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Day Is Far Too Long in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.