All Over Me


Hey, went in the shower
And I fainted on the floor
I was free swimming in light
You were so scared
You washed my head
In bright red water
You really though
I was dead

I know why you make me so scared
You're all I can see
You speak and my hearing is impaired
You're all over me

Laid in your bed
You held my head for a while
Said goodnight and flew away

I know why you make me so scared
You're all I can see
You speak and my hearing is impaired
You're all over meCaptcha
Liedje Graham Coxon All Over Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All Over Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Graham Coxon All Over Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All Over Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.