Spectacular


Saw you in my computer
Never seen no one cuter

You got me in a stupor

You are something quite spectacular

I'll give you all my dollar
To have your hand tomorrow
In my heart I holler
I'm gonna have you follow

You are something quite spectacularCaptcha
Liedje Graham Coxon Spectacular is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Spectacularmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Graham Coxon Spectacular downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Spectacular in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.