Humanity


ooh, no more monsters to live in my head
and i'm blind to frustration in life beyond the dead
and i wait for the time that i see in my mind, now
and i awake from my eternal dream
and my humanity has died
ooh, what sleep is i know i never knew
and all my tears that used to drench me
have faded into blueCaptcha
Liedje Grammatrain Humanity is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Humanitymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grammatrain Humanity downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Humanity in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.