Burial At Sea


Skull and crossbones a field of black
Thunder roars lightning cracks
A phantom ship she appears
Lost horizons suddenly near
Neptune please help me
Don't want no burial at sea
Hear their laughter bloodless shrieks
Tell yourself dead men can't scream
One legged spectre riding high
He's commanding the rape of the sky
Neptune please help me
Don't want no burial at sea
Twilight killers, blood stained teeth
Guiding you into the reef
You are smashed to bits, far below
You're one of us now, you've got no soul
Join the dead men who cannot die
Committed forever to soar 'cross the sky
Skull and crossbones a field of black
Laughs insanely but no one laughs back
Neptune please help me
Don't want no burial at sea
Neptune please help me
Don't want no burial at seaCaptcha
Liedje Grave Burial At Sea is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Burial At Seamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grave Burial At Sea downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Burial At Sea in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.