Genocide


Close your eyes fall into the arms of Morpheus
Come below with me into my kingdom
You will fall
Fall from your dream in a bloodstream
Fall from life into my paradisal genocide
Visualize the darkest world of morbidity
My paradise, a realm of lust and perversion
Close your eyes sleep forever
Close your mind, explore
With the angels
Crying, weeping, dying
As we go to war, against your soul
Blood stained is your soul as it is lost
To my sinful lust
And bleeding you shall die so close
Your eyes and fallCaptcha
Liedje Grave Genocide is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Genocidemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grave Genocide downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Genocide in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.