Hating Life


As you're lying for your death
and wait for the sign, to walk through
The portholes to achieve eternal life

Soon to change your life to face the
truth that life after death is a lie
Hating life, your faith has died

Now when your end is near
you enter the dark
you feel the pain and want to die
So where is your light
and life after death
It's into the grave
eternal rest

Where is your light?
Where is your god?
Where is your eternal life?
Ashes to ashes
dust to dust
into the dark
into the realm of death

Hating life, your faith has diedCaptcha
Liedje Grave Hating Life is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hating Lifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grave Hating Life downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hating Life in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.